ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2564