ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

อำเภอหน่วยบริการรวมประชากร (คิดแบบ สปสช.)ประกันสังคม(เฉพาะประกันตนภายในจังหวัด)(SSS)ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC)พนักงานส่วนท้องถิ่น (LGO)ค่าว่าง (NULL)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)(UCS+WEL)อื่น ๆ(ผู้ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)% ความครอบคลุมสิทธิ UC (UC coverage)% ความครอบคลุมทุกสิทธิ (National coverage) ประกันสังคม (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)อื่น ๆ (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)รวม ปชก.สปสช.ทั้งหมด(ที่มีภูมิลำเนาภายในจังหวัด)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)ประกันสังคม(ผู้ประกันตนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านสวน 9,015 542 873 107 3 7,189 301 99.96 99.97 1,815 305 10,289 370 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านคลองด่าน 1,825 87 60 7 0 1,616 55 100.00 100.00 267 55 2,005 76 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.เมืองเก่า 10,320 754 978 122 3 8,153 310 99.96 99.97 2,048 313 11,614 532 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านวังตะคร้อ 3,413 181 316 30 1 2,797 88 99.96 99.97 651 89 3,883 144 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านมนต์คีรี 1,218 47 35 5 0 1,106 25 100.00 100.00 209 25 1,380 42 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากแคว 7,904 749 1,112 216 4 5,585 238 99.93 99.95 1,730 242 8,885 322 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ยางซ้าย 8,026 644 546 91 2 6,489 254 99.97 99.98 1,792 257 9,175 310 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านกล้วย 6,629 640 1,015 84 4 4,690 196 99.91 99.94 1,318 202 7,309 183 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านเพชรไฝ 3,204 255 316 40 1 2,503 89 99.96 99.97 565 90 3,514 122 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหลุม 7,534 685 928 102 1 5,630 188 99.98 99.99 1,549 189 8,398 198 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ตาลเตี้ย 3,278 196 196 39 0 2,731 116 100.00 100.00 747 116 3,829 143 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากพระ 3,078 189 154 13 1 2,651 70 99.96 99.97 660 71 3,549 115 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.วังทองแดง 2,312 95 68 11 2 2,099 37 99.90 99.91 450 39 2,667 96 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหนองตาโชติ 1,735 79 60 17 0 1,537 42 100.00 100.00 398 42 2,054 76 0
เมืองสุโขทัยรพ.สุโขทัย 14,909 774 803 135 29 12,914 254 99.78 99.81 1,153 284 15,289 980 381
เมืองสุโขทัยศูนย์ฯ ทม.สุโขทัย 13,398 1,191 2,611 449 3 8,674 470 99.97 99.98 2,849 476 15,059 483 0
ศรีสำโรงรพ.สต.คลองตาล 10,991 141 798 86 6 9,831 129 99.94 99.95 352 141 11,208 176 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังลึก 4,358 294 440 54 2 3,432 136 99.94 99.95 914 140 4,980 185 0
ศรีสำโรงรพ.สต.สามเรือน 5,540 413 619 89 1 4,269 149 99.98 99.98 1,281 152 6,410 341 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านนา 2,076 101 170 26 0 1,732 47 100.00 100.00 355 47 2,330 82 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังทอง 3,400 170 309 43 1 2,804 73 99.96 99.97 575 74 3,805 86 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวังพิกุล 1,406 59 38 6 0 1,258 45 100.00 100.00 358 45 1,705 73 0
ศรีสำโรงรพ.สต.นาขุนไกร 2,899 79 76 18 0 2,635 91 100.00 100.00 565 91 3,385 153 0
ศรีสำโรงรพ.สต.เกาะตาเลี้ยง 4,204 320 408 74 1 3,281 120 99.97 99.98 901 121 4,785 156 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวงฆ้อง 1,521 59 29 4 0 1,396 33 100.00 100.00 245 33 1,707 98 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วัดเกาะ 3,880 214 453 77 1 3,022 113 99.97 99.97 782 114 4,448 178 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านไร่ 4,194 207 327 45 2 3,504 109 99.94 99.95 983 111 4,970 193 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ทับผึ้ง 3,794 278 245 48 1 3,158 64 99.97 99.97 863 66 4,380 139 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านเตว็ดนอก 3,096 194 219 44 0 2,551 88 100.00 100.00 705 89 3,608 139 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านซ่าน 3,171 125 165 36 1 2,780 64 99.96 99.97 706 66 3,753 98 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังใหญ่ 1,679 79 86 18 0 1,470 26 100.00 100.00 277 26 1,877 53 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านสระบัว 1,320 113 21 4 0 1,156 26 100.00 100.00 270 26 1,477 71 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ราวต้นจันทร์ 1,864 48 90 12 0 1,660 54 100.00 100.00 371 54 2,187 72 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านท่ามักกะสัง 1,467 44 31 3 0 1,369 20 100.00 100.00 279 20 1,702 60 0
ศรีสำโรงรพ.ศรีสังวรสุโขทัย 3,488 595 514 43 2 2,200 134 99.91 99.94 1,003 136 3,896 328 339
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านลุเต่า 1,020 31 37 17 0 900 35 100.00 100.00 215 35 1,204 80 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านด่าน 4,675 220 282 48 0 4,001 124 100.00 100.00 1,022 131 5,484 240 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังตะคร้อ 4,328 108 86 21 1 3,932 180 99.97 99.98 939 181 5,159 363 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านคลองสะเกษ 1,951 120 62 23 1 1,692 53 99.94 99.95 452 55 2,284 88 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังน้ำขาว 5,228 118 95 37 2 4,796 180 99.96 99.96 1,242 184 6,354 276 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.ตลิ่งชัน 4,080 113 98 45 0 3,729 95 100.00 100.00 737 98 4,707 247 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านหนองเตาปูน 3,579 82 72 14 0 3,259 152 100.00 100.00 825 153 4,323 233 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 3,937 207 146 41 1 3,404 138 99.97 99.97 1,058 140 4,789 270 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังลึก 3,133 89 106 17 2 2,820 99 99.93 99.94 669 102 3,714 153 0
บ้านด่านลานหอยรพ.บ้านด่านลานหอย 6,216 282 482 101 7 5,121 223 99.86 99.89 1,354 279 7,337 503 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านหนองกก 1,842 123 124 9 1 1,560 25 99.94 99.95 418 27 2,138 97 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งหลวง 5,822 388 449 128 1 4,702 154 99.98 99.98 1,493 155 6,927 190 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านป้อม 3,490 188 200 27 0 3,001 74 100.00 100.00 754 75 4,057 116 0
คีรีมาศรพ.สต.สามพวง 4,105 238 208 28 1 3,542 88 99.97 99.98 836 89 4,703 226 0
คีรีมาศรพ.สต.ศรีคีรีมาศ 2,479 115 91 33 2 2,170 68 99.91 99.92 633 70 2,997 141 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล 4,242 158 110 12 1 3,831 130 99.97 99.98 908 131 4,992 293 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองจิก 3,631 171 136 10 3 3,196 115 99.91 99.92 819 118 4,279 306 0
คีรีมาศรพ.สต.นาเชิงคีรี 3,177 139 101 31 1 2,839 66 99.96 99.97 532 67 3,570 103 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านขุนนาวัง 2,008 93 33 11 0 1,838 33 100.00 100.00 380 33 2,295 67 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองกระดิ่ง 2,690 141 111 44 1 2,329 64 99.96 99.96 570 66 3,120 145 0
คีรีมาศรพ.สต.น้ำพุ 3,829 110 91 32 3 3,437 156 99.91 99.92 995 160 4,715 219 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งยางเมือง 1,736 75 57 21 0 1,552 31 100.00 100.00 335 31 1,996 210 0
คีรีมาศรพ.คีรีมาศ 5,719 324 580 133 3 4,532 147 99.93 99.95 1,137 151 6,533 412 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านประดู่เฒ่า 1,726 71 48 21 0 1,541 45 100.00 100.00 336 45 1,991 108 0
กงไกรลาศรพ.สต.กง 2,837 136 246 62 1 2,299 93 99.96 99.96 637 94 3,338 172 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรนอก 3,327 90 314 89 4 2,702 128 99.85 99.88 631 132 3,868 270 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรกลาง 1,742 94 237 26 1 1,324 60 99.92 99.94 327 61 1,975 72 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรใน 4,390 287 439 59 2 3,458 145 99.94 99.95 866 147 4,969 221 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม 2,198 95 160 22 0 1,874 47 100.00 100.00 286 47 2,389 174 0
กงไกรลาศรพ.สต.ดงเดือย 4,177 96 127 39 2 3,811 102 99.95 99.95 693 104 4,774 169 0
กงไกรลาศรพ.สต.ป่าแฝก 2,734 175 292 35 0 2,152 80 100.00 100.00 614 80 3,173 161 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านปรักรัก 1,932 60 107 14 1 1,698 52 99.94 99.95 378 53 2,250 159 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านกกแรต 2,069 39 40 15 0 1,912 63 100.00 100.00 363 63 2,393 201 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านท่าฉนวน 1,369 59 72 10 0 1,189 39 100.00 100.00 279 39 1,589 102 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง 6,351 211 236 48 3 5,663 190 99.95 99.95 1,344 193 7,484 303 0
กงไกรลาศรพ.สต.หนองตูม 4,500 135 133 47 0 4,069 116 100.00 100.00 706 116 5,071 297 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม 3,430 47 194 29 1 3,003 156 99.97 99.97 705 157 4,088 380 0
กงไกรลาศรพ.กงไกรลาศ 6,958 363 786 148 1 5,413 247 99.98 99.99 1,471 249 8,067 617 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองหลอด 741 36 55 12 0 616 22 100.00 100.00 130 22 835 44 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ศรีสัชนาลัย 4,483 293 317 57 0 3,691 125 100.00 100.00 954 128 5,147 136 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ป่างิ้ว 1,907 55 103 26 1 1,651 71 99.94 99.95 490 72 2,342 116 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สำ 2,417 60 107 18 0 2,135 97 100.00 100.00 749 98 3,107 166 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สิน 3,429 46 127 15 2 3,112 127 99.94 99.94 553 129 3,936 161 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะท้อ 3,360 51 86 17 0 3,104 102 100.00 100.00 485 102 3,794 273 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านห้วยโป้ 3,073 31 100 47 0 2,807 88 100.00 100.00 296 89 3,339 198 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านดงย่าปา 2,049 14 85 5 0 1,882 63 100.00 100.00 229 63 2,264 117 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านตึก 5,766 131 417 55 2 4,919 242 99.96 99.97 1,575 246 7,212 278 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.หนองอ้อ 3,412 140 154 15 0 2,991 112 100.00 100.00 771 113 4,044 177 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ท่าชัย 8,274 435 463 98 4 7,031 243 99.94 99.95 1,738 247 9,577 271 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ดงคู่ 3,660 68 157 44 0 3,072 319 100.00 100.00 1,261 324 4,858 235 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแก่ง 2,363 96 189 19 2 1,985 72 99.90 99.92 541 74 2,808 84 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปากคะยาง 3,186 79 87 21 0 2,914 85 100.00 100.00 848 85 3,955 140 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านป่าคา 2,182 92 77 13 0 1,929 71 100.00 100.00 476 71 2,566 138 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแสนตอ 3,031 79 111 33 2 2,733 73 99.93 99.93 539 75 3,491 77 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.สารจิตร 5,021 136 271 63 0 4,438 113 100.00 100.00 933 113 5,818 153 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปางสา 1,127 13 15 0 0 1,064 35 100.00 100.00 128 35 1,242 86 0
ศรีสัชนาลัยรพ.ศรีสัชนาลัย 8,685 280 1,641 248 4 6,240 272 99.94 99.95 1,567 279 9,975 622 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแม่ราก 3,227 87 275 73 2 2,657 133 99.92 99.94 910 135 4,050 164 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะพานยาว 1,803 22 20 7 0 1,689 65 100.00 100.00 339 95 2,150 125 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ 1,230 41 60 2 0 1,076 51 100.00 100.00 425 51 1,614 68 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองกระจง 4,211 258 438 60 0 3,325 130 100.00 100.00 753 132 4,708 150 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังพิณพาทย์ 641 52 52 16 1 499 21 99.80 99.84 159 22 748 19 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังไม้ขอน 1,560 71 145 30 0 1,274 40 100.00 100.00 212 40 1,701 49 0
สวรรคโลกรพ.สต.ย่านยาว 7,166 553 1,131 205 1 5,079 197 99.98 99.99 1,524 200 8,139 239 0
สวรรคโลกรพ.สต.นาทุ่ง 4,389 162 229 36 0 3,869 93 100.00 100.00 701 94 4,929 134 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองยาง 3,851 134 158 56 0 3,414 89 100.00 100.00 695 90 4,413 179 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านไผ่ตะล่อม 1,960 79 94 14 0 1,726 47 100.00 100.00 455 48 2,337 128 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางยม 2,243 138 363 33 0 1,631 78 100.00 100.00 492 78 2,597 98 0
สวรรคโลกรพ.สต.ท่าทอง 2,971 234 297 49 0 2,325 66 100.00 100.00 550 66 3,287 119 0
สวรรคโลกรพ.สต.ปากน้ำ 3,807 188 225 49 1 3,246 98 99.97 99.97 844 99 4,463 158 0
สวรรคโลกรพ.สต.ป่ากุมเกาะ 4,889 286 350 49 1 4,084 119 99.98 99.98 1,126 120 5,729 291 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางขลัง 1,465 48 101 22 2 1,246 46 99.84 99.86 350 48 1,767 66 0
สวรรคโลกรพ.สต.หนองกลับ 5,077 108 132 55 0 4,699 83 100.00 100.00 726 83 5,695 100 0
สวรรคโลกรพ.สวรรคโลก 9,642 447 595 151 6 8,240 203 99.93 99.94 1,326 209 10,521 617 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านมาบป่าเลา 1,567 73 57 7 0 1,394 36 100.00 100.00 338 36 1,832 91 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม 1,580 57 55 4 0 1,428 36 100.00 100.00 317 36 1,840 73 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านขอนซุง 2,464 63 141 37 2 2,153 68 99.91 99.92 497 70 2,898 116 0
สวรรคโลกศูนย์ฯ ทม.สวรรคโลก 14,165 878 1,955 522 9 10,246 555 99.91 99.94 2,810 569 16,102 417 0
ศรีนครรพ.สต.นครเดิฐ 2,043 27 88 13 0 1,811 104 100.00 100.00 544 108 2,564 283 0
ศรีนครรพ.สต.น้ำขุม 4,134 77 187 46 1 3,708 115 99.97 99.98 771 120 4,832 476 0
ศรีนครรพ.สต.คลองมะพลับ 4,340 213 371 48 1 3,483 224 99.97 99.98 1,140 225 5,267 516 0
ศรีนครรพ.สต.หนองบัว 2,151 84 137 34 2 1,826 68 99.89 99.91 499 70 2,566 266 0
ศรีนครรพ.ศรีนคร 4,975 168 615 85 0 3,949 158 100.00 100.00 1,183 164 5,996 1,060 0
ศรีนครรพ.สต.บ้านหนองแหน 1,783 15 61 12 0 1,635 60 100.00 100.00 369 60 2,137 170 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านท่าวิเศษ 3,759 115 111 36 0 3,380 117 100.00 100.00 830 118 4,475 235 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านแสงสว่าง 1,694 41 37 8 0 1,553 55 100.00 100.00 522 55 2,175 124 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.ไทยชนะศึก 4,511 173 573 94 1 3,508 162 99.97 99.98 1,089 164 5,428 201 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย 1,857 44 45 21 0 1,677 70 100.00 100.00 425 70 2,238 110 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองผักบุ้ง 1,974 53 98 4 1 1,740 78 99.94 99.95 459 79 2,380 116 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.กลางดง 6,126 311 715 89 2 4,759 250 99.96 99.97 1,792 257 7,612 287 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านบึงบอน 1,092 19 33 8 0 1,003 29 100.00 100.00 314 29 1,387 85 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 3,347 127 280 55 1 2,757 127 99.96 99.97 1,134 129 4,355 173 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านสามหลัง 2,431 90 179 30 1 2,030 101 99.95 99.96 686 102 3,027 114 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.ทุ่งเสลี่ยม 12,133 502 1,414 190 4 9,573 450 99.96 99.97 2,437 464 14,078 734 0
 รวมทั้งหมด501,22724,40538,6766,801175416,16915,00199.9699.97 101,95115,358578,95527,080720