ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561