รายชื่อกลุ่มเป้าหมายแบบรายหลังคาเรือน

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายแบบรวมทั้งหมด

 จำนวนประชากรแบบกำหนดอายุ  ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

* 
* 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
หมายเหตุ
ประชากรตาม 43 แฟ้ม Typearea = 1,3 และ Nation = 099 โดยคำนวนอายุ ณ วันที่ตามเงื่อนไข

ข้อความระวัง
การเลือกอายุแบบเดือน  จะหมายรวมประชากรที่มีอายุมากกว่าเงื่อนไขอีก 29 วันโดยประมาณ
เช่น   ต้องการหาประชากรอายุ 18 เดือน จะได้ประชากรที่อายุตั้งแต่ 18 เดือน - 18 เดือน 29 วัน

การเลือกอายุแบบปี  จะหมายรวมประชากรที่มีอายุมากกว่าเงื่อนไขอีก 11 เดือน 29 วันโดยประมาณ
เช่น   ต้องการหาประชากรอายุ 3 ปี จะได้ประชากรที่อายุตั้งแต่ 3 ปี - 3 ปี 11 เดือน 29 วัน