รายชื่อกลุ่มเป้าหมายแบบรายหลังคาเรือน

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายแบบรวมทั้งหมด

 จำนวนประชากรแบบกำหนด วัน/เดือน/ปี เกิด  ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

* 
* 

หมายเหตุ :: ประชากรตาม 43 แฟ้ม Typearea = 1,3 และ Nation = 099