จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CKD(ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป ณ 1 ตค. 2558 Type Area 1 และ 3 เท่านั้น)