รายงานผลการคัดกรองโรคไตในกลุ่มประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป

อำเภอประชากรกลุ่มเป้าหมาย (คน)ผลการคัดกรองโรคไต โดยใช้แบบ MKIDsผลการตรวจค่า eGFRผลการตรวจ Urine Albumin
จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดกรอง (คน)คะแนน < 7 (คน)คะแนน >= 7 (คน)จำนวนผู้ได้รับการตรวจ (คน)Stage 1(>90) (คน)Stage 2(60-89) (คน)Stage 3(30-59) (คน)Stage 4(15-29) (คน)Stage 5(<15) (คน)จำนวนผู้ได้รับการตรวจ (คน)-ve (คน)+ve (คน)
(01)เมืองสุโขทัย 1,000 974 47 927 872 400 333 117 17 5 961 349 612
(02)บ้านด่านลานหอย 517 494 30 464 368 154 142 58 11 3 408 278 130
(03)คีรีมาศ 731 585 0 585 585 149 300 117 17 2 585 546 39
(04)กงไกรลาศ 678 655 87 568 450 120 171 153 7 0 101 96 5
(05)ศรีสัชนาลัย 849 849 86 763 517 314 142 54 5 2 743 219 524
(06)ศรีสำโรง 901 875 71 804 744 392 181 106 13 2 803 609 194
(07)สวรรคโลก 1,009 838 0 838 569 259 233 71 6 0 616 459 157
(08)ศรีนคร 200 189 12 177 113 65 34 11 2 1 108 96 12
(09)ทุ่งเสลี่ยม 922 754 12 742 727 315 233 127 36 16 734 328 406
รวม6,8076,2133455,8684,9452,1681,769814114315,0592,9802,079