ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด

ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2559