ร้อยละของหญิงมีครรภ์ (ทุกสิทธิ) ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด

ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2559