20 อันดับโรคส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ

ICD10ชื่อโรค (อังกฤษ)ชื่อโรค (ไทย)จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ
S4240Fracture of lower end of humerus: closedFracture of lower end of humerus: closed 2
F102Mental and behavioural disorders due to use of alcohol at dependence syndromeความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา กลุ่มอาการติดยา 2
K803Calculus of bile duct with cholangitisนิ่วในท่อน้ำดีร่วมกับท่อน้ำดีอักเสบ 1
F100Mental and behavioural disorders due to use of alcohol at acute intoxicationความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา เป็นพิษเฉียบพลัน 1
K30Dyspepsiaอาหารไม่ย่อย 1
F1003Alcohol, Acute intoxication, With deliriumAlcohol, Acute intoxication, With delirium 1
D70Agranulocytosisภาวะแกรนูโลไซต์น้อย 1
I635Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteriesเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากอุดตันและตีบที่ไม่ระบุรายละเอียดของหลอดเลือดแดงสมอง 1
R509Fever, unspecifiedไข้ ไม่ระบุรายละเอียด 1
C73Malignant neoplasm of thyroid glandเนื้องอกร้ายของต่อมไทรอยด์ 1
F700Mild mental retardation at with the statment of no,or minimal,impairment of behaviouภาวะปัญญาอ่อนระดับเล็กน้อย ระบุว่าไม่มีหรือมีความบกพร่องของพฤติกรรมเล็กน้อย 1
R568Other and unspecified convulsionsการชักแบบอื่นและไม่ระบุรายละเอียด 1
D45Polycythaemia veraโพลีไซทีเมีย เวอรา 1
G410Grand mal status epilepticusโรคลมชักชนิดต่อเนื่องแบบกรองด์ มาล 1
S2720Traumatic haemopneumothorax: without open wound into thoracic cavityโพรงเยื่อหุ้มปอดมีเลือดและอากาศเพราะบาดเจ็บโดยไม่มีแผลเปิดเข้าสู่ช่องอก 1
F2098Schizophrenia, unspecified, Otherโรคจิตเภทไม่ระบุรายละเอียด อื่น ๆ 1
F2090Schizophrenia, unspecified, Continuousโรคจิตเภทไม่ระบุรายละเอียด ต่อเนื่อง รวมถึงดื้อต่อการรักษา 1
R501Persistent feverไข้สูงลอย 1
C492Connective and soft tissue of lower limb, including hip malignant neoplasmเนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนของขา รวมสะโพก 1
C162Body of stomach malignant neoplasmเนื้องอกร้ายของส่วนลำตัวของกระเพาะอาหาร 1
 รวม 22