ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ

ชื่อหน่วยบริการผู้ป่วยทั้งหมดตคพยธคมคกพมคเมยพคมิยกคสคกย
(10724) โรงพยาบาลสุโขทัย 196 35 36 23 37 19 38 32 0 0 0 0 0
(10725) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 126 39 20 20 21 17 11 0 0 0 0 0 0
(11244) โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 56 15 5 11 5 11 7 2 0 0 0 0 0
(11245) โรงพยาบาลคีรีมาศ 44 17 8 6 8 1 6 5 0 0 0 0 0
(11246) โรงพยาบาลกงไกรลาศ 82 19 17 18 19 9 19 18 0 0 0 0 0
(11247) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 192 72 33 30 23 16 18 15 0 0 0 0 0
(11248) โรงพยาบาลสวรรคโลก 91 17 16 14 13 22 26 0 0 0 0 0 0
(11249) โรงพยาบาลศรีนคร 51 21 7 8 9 4 2 2 0 0 0 0 0
(11250) โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 84 16 11 11 20 17 10 8 0 0 0 0 0
รวม9222511531411551161378200000