ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ

ชื่อหน่วยบริการผู้ป่วยทั้งหมดตคพยธคมคกพมคเมยพคมิยกคสคกย
(10724) โรงพยาบาลสุโขทัย 486 96 63 47 94 42 56 77 57 58 67 42 37
(10725) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 80 66 0 0 0 3 3 2 4 1 0 0 1
(11245) โรงพยาบาลคีรีมาศ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(11246) โรงพยาบาลกงไกรลาศ 118 34 20 16 9 6 4 8 5 8 5 4 12
(11247) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
(11248) โรงพยาบาลสวรรคโลก 198 45 24 30 34 28 22 22 27 20 24 20 20
(11249) โรงพยาบาลศรีนคร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
รวม8862431079313780851099388966670