ชื่อหน่วยบริการผู้ป่วยทั้งหมดตคพยธคมคกพมคเมยพคมิยกคสคกย
(10724) โรงพยาบาลสุโขทัย 1,665 268 140 161 225 154 168 192 175 165 175 165 183
(10725) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 290 175 0 0 14 11 13 17 14 16 13 14 8
(11245) โรงพยาบาลคีรีมาศ 8 2 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0
(11246) โรงพยาบาลกงไกรลาศ 636 179 103 66 59 37 34 38 30 36 38 38 68
(11247) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 60 4 1 0 5 3 7 12 11 6 2 3 7
(11248) โรงพยาบาลสวรรคโลก 376 90 42 47 58 48 32 41 59 33 46 53 48
(11249) โรงพยาบาลศรีนคร 8 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1
(11250) โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
รวม3,045720287275361253254304292258276276315