ชื่อหน่วยบริการผู้ป่วยทั้งหมดตคพยธคมคกพมคเมยพคมิยกคสคกย
(10724) โรงพยาบาลสุโขทัย 1,137 188 172 149 166 180 208 139 0 0 0 0 0
(10725) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 819 183 150 125 154 124 113 0 0 0 0 0 0
(11244) โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 107 37 19 16 11 10 9 7 0 0 0 0 0
(11245) โรงพยาบาลคีรีมาศ 199 51 41 35 25 27 22 18 0 0 0 0 0
(11246) โรงพยาบาลกงไกรลาศ 459 154 99 80 87 54 64 56 0 0 0 0 0
(11247) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 971 282 182 128 167 104 98 69 0 0 0 0 0
(11248) โรงพยาบาลสวรรคโลก 269 68 33 39 59 63 59 0 0 0 0 0 0
(11249) โรงพยาบาลศรีนคร 282 118 43 31 20 24 30 27 0 0 0 0 0
(11250) โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 182 39 26 23 50 27 15 16 0 0 0 0 0
รวม4,4251,12076562673961361833200000