ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

อำเภอหน่วยบริการปชก.(คิดแบบสปสช.)ประกันสังคม(ผู้ประกันตนกับหน่วยบริการจ.สุโขทัย)ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจพนักงานส่วนท้องถิ่นค่าว่างประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)อื่น ๆ(ผู้ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)% ความครอบคลุมสิทธิ UC (UC coverage)% ความครอบคลุมทุกสิทธิ (National coverage) ประกันสังคม (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)อื่น ๆ (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)ปชก.(ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)ประกันสังคม(ผู้ประกันตนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านสวน 10,125 502 845 108 12 7,333 1,325 99.84 99.88 1,773 1,338 11,397 379 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านคลองด่าน 2,000 78 55 7 1 1,629 230 99.94 99.95 259 231 2,181 75 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.เมืองเก่า 10,970 763 914 121 4 8,201 967 99.95 99.96 2,032 971 12,239 550 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านวังตะคร้อ 3,666 150 331 29 2 2,857 297 99.93 99.95 610 299 4,126 146 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านมนต์คีรี 1,278 45 31 5 0 1,111 86 100.00 100.00 197 86 1,430 48 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากแคว 8,359 737 1,067 213 4 5,600 738 99.93 99.95 1,696 742 9,318 311 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ยางซ้าย 8,712 638 513 77 6 6,582 896 99.91 99.93 1,740 903 9,815 306 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านกล้วย 7,015 615 999 77 5 4,701 618 99.89 99.93 1,295 625 7,697 184 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านเพชรไฝ 3,404 258 295 39 2 2,549 261 99.92 99.94 570 263 3,716 112 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหลุม 7,925 707 898 99 3 5,600 618 99.95 99.96 1,552 621 8,770 188 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ตาลเตี้ย 3,736 168 186 37 1 2,809 535 99.96 99.97 694 536 4,262 150 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากพระ 3,264 170 142 14 1 2,635 302 99.96 99.97 632 303 3,726 118 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.วังทองแดง 2,487 87 68 11 1 2,119 201 99.95 99.96 432 202 2,832 92 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหนองตาโชติ 1,910 62 54 17 2 1,576 199 99.87 99.90 379 201 2,227 74 0
เมืองสุโขทัยรพ.สุโขทัย 18,507 3,190 915 135 43 12,597 1,627 99.66 99.77 3,472 1,672 18,791 895 2,810
เมืองสุโขทัยศูนย์ฯ ทม.สุโขทัย 14,609 1,171 2,600 452 4 8,867 1,515 99.95 99.97 2,782 1,522 16,223 507 0
ศรีสำโรงรพ.สต.คลองตาล 11,759 135 912 88 29 9,507 1,088 99.70 99.75 358 1,122 11,987 182 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังลึก 4,619 275 411 55 1 3,456 421 99.97 99.98 880 424 5,226 198 0
ศรีสำโรงรพ.สต.สามเรือน 5,878 380 594 80 2 4,269 553 99.95 99.97 1,241 557 6,741 354 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านนา 2,165 102 158 27 0 1,716 162 100.00 100.00 348 162 2,411 93 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังทอง 3,518 145 289 38 0 2,855 191 100.00 100.00 567 191 3,940 93 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวังพิกุล 1,448 43 35 5 0 1,236 129 100.00 100.00 352 129 1,757 72 0
ศรีสำโรงรพ.สต.นาขุนไกร 3,024 78 70 15 0 2,602 259 100.00 100.00 553 259 3,499 154 0
ศรีสำโรงรพ.สต.เกาะตาเลี้ยง 4,428 289 380 70 0 3,331 358 100.00 100.00 869 358 5,008 164 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวงฆ้อง 1,612 55 28 4 0 1,359 166 100.00 100.00 251 166 1,808 99 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วัดเกาะ 4,137 207 440 77 2 3,088 323 99.94 99.95 761 325 4,691 173 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านไร่ 4,392 178 306 45 2 3,555 306 99.94 99.95 940 308 5,154 208 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ทับผึ้ง 3,999 242 218 46 0 3,256 237 100.00 100.00 791 238 4,549 152 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านเตว็ดนอก 3,310 187 203 38 4 2,597 281 99.85 99.88 716 286 3,840 143 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านซ่าน 3,310 110 161 35 0 2,813 191 100.00 100.00 693 192 3,894 105 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังใหญ่ 1,760 76 69 10 1 1,494 110 99.93 99.94 266 111 1,950 54 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านสระบัว 1,412 63 18 5 1 1,224 101 99.92 99.93 217 102 1,566 78 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ราวต้นจันทร์ 1,987 51 82 12 1 1,679 162 99.94 99.95 369 163 2,305 83 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านท่ามักกะสัง 1,529 35 25 3 0 1,390 76 100.00 100.00 264 76 1,758 65 0
ศรีสำโรงรพ.ศรีสังวรสุโขทัย 5,461 2,275 479 47 2 2,220 438 99.91 99.96 2,628 441 5,815 340 2,012
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านลุเต่า 1,102 31 35 10 1 897 128 99.89 99.91 219 129 1,290 80 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านด่าน 4,936 212 275 39 6 3,967 437 99.85 99.88 1,039 450 5,770 335 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังตะคร้อ 4,841 107 77 19 6 3,924 708 99.85 99.88 923 714 5,657 367 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านคลองสะเกษ 2,052 104 55 23 0 1,705 165 100.00 100.00 436 166 2,385 85 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังน้ำขาว 5,570 94 83 36 4 4,767 586 99.92 99.93 1,250 592 6,728 286 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.ตลิ่งชัน 4,312 104 97 47 2 3,714 348 99.95 99.95 728 353 4,939 257 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านหนองเตาปูน 3,981 79 65 16 0 3,287 534 100.00 100.00 839 535 4,742 237 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 4,217 211 137 37 4 3,376 452 99.88 99.91 1,050 457 5,057 261 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังลึก 3,378 85 97 18 4 2,830 344 99.86 99.88 665 349 3,959 159 0
บ้านด่านลานหอยรพ.บ้านด่านลานหอย 6,800 287 478 99 6 5,171 759 99.88 99.91 1,308 817 7,873 514 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านหนองกก 1,936 108 125 10 0 1,575 118 100.00 100.00 408 119 2,237 112 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งหลวง 6,225 359 430 121 2 4,758 555 99.96 99.97 1,440 557 7,306 190 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านป้อม 3,684 190 191 29 0 2,984 290 100.00 100.00 758 291 4,253 106 0
คีรีมาศรพ.สต.สามพวง 4,358 253 194 29 3 3,549 330 99.92 99.93 821 333 4,926 235 0
คีรีมาศรพ.สต.ศรีคีรีมาศ 2,605 116 90 34 3 2,173 189 99.86 99.88 646 192 3,135 144 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล 4,576 160 100 11 3 3,824 478 99.92 99.93 896 481 5,312 316 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองจิก 3,959 163 122 10 3 3,228 433 99.91 99.92 795 436 4,591 325 0
คีรีมาศรพ.สต.นาเชิงคีรี 3,318 143 101 27 2 2,815 230 99.93 99.94 550 232 3,725 106 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านขุนนาวัง 2,109 90 35 11 0 1,845 128 100.00 100.00 371 128 2,390 60 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองกระดิ่ง 2,802 127 100 41 0 2,343 191 100.00 100.00 559 192 3,235 145 0
คีรีมาศรพ.สต.น้ำพุ 4,189 108 82 33 2 3,395 569 99.94 99.95 967 572 5,049 231 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งยางเมือง 1,830 70 50 21 1 1,560 128 99.94 99.95 315 129 2,075 226 0
คีรีมาศรพ.คีรีมาศ 6,086 323 567 124 3 4,569 500 99.93 99.95 1,114 505 6,879 414 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านประดู่เฒ่า 1,876 71 46 22 0 1,556 181 100.00 100.00 327 181 2,132 113 0
กงไกรลาศรพ.สต.กง 3,116 130 244 62 2 2,331 347 99.91 99.94 617 349 3,603 179 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรนอก 3,641 90 310 86 3 2,749 403 99.89 99.92 617 406 4,168 281 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรกลาง 1,848 88 222 26 0 1,355 157 100.00 100.00 310 157 2,070 67 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรใน 4,600 272 408 54 4 3,432 430 99.88 99.91 851 434 5,179 218 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม 2,299 93 145 22 1 1,904 134 99.95 99.96 267 135 2,473 177 0
กงไกรลาศรพ.สต.ดงเดือย 4,479 89 121 34 0 3,846 389 100.00 100.00 664 389 5,054 185 0
กงไกรลาศรพ.สต.ป่าแฝก 2,909 166 284 28 1 2,195 235 99.95 99.97 600 236 3,343 167 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านปรักรัก 2,142 55 103 14 1 1,721 248 99.94 99.95 360 249 2,447 174 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านกกแรต 2,311 36 42 17 0 1,924 292 100.00 100.00 346 292 2,621 223 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านท่าฉนวน 1,480 69 61 9 0 1,201 140 100.00 100.00 279 140 1,690 106 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง 6,848 205 214 46 4 5,689 690 99.93 99.94 1,312 694 7,955 312 0
กงไกรลาศรพ.สต.หนองตูม 4,787 130 130 47 2 4,066 412 99.95 99.96 688 414 5,345 310 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม 3,948 51 185 26 2 3,016 668 99.93 99.95 682 670 4,579 408 0
กงไกรลาศรพ.กงไกรลาศ 7,526 349 749 142 1 5,497 788 99.98 99.99 1,437 790 8,615 677 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองหลอด 788 30 52 12 0 633 61 100.00 100.00 128 61 886 49 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ศรีสัชนาลัย 4,868 278 309 50 3 3,700 528 99.92 99.94 932 534 5,525 147 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ป่างิ้ว 2,059 45 91 23 0 1,708 192 100.00 100.00 470 192 2,484 122 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สำ 2,729 57 98 17 2 2,179 376 99.91 99.93 721 379 3,394 157 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สิน 3,706 41 125 14 1 3,116 409 99.97 99.97 538 410 4,203 180 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะท้อ 3,659 45 78 15 3 3,106 412 99.90 99.92 452 415 4,066 280 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านห้วยโป้ 3,222 31 81 41 2 2,764 303 99.93 99.94 281 305 3,472 190 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านดงย่าปา 2,165 18 77 5 0 1,865 200 100.00 100.00 228 200 2,375 114 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านตึก 6,291 87 381 52 5 5,043 723 99.90 99.92 1,526 729 7,731 296 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.หนองอ้อ 3,724 120 142 15 0 3,019 428 100.00 100.00 739 429 4,344 191 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ท่าชัย 8,961 414 431 81 7 7,139 889 99.90 99.92 1,687 896 10,234 286 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ดงคู่ 4,600 48 151 43 0 3,243 1,115 100.00 100.00 1,185 1,120 5,742 264 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแก่ง 2,528 83 180 15 1 2,030 219 99.95 99.96 526 220 2,971 85 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปากคะยาง 3,378 82 84 12 2 2,895 303 99.93 99.94 843 305 4,139 157 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านป่าคา 2,401 93 68 13 0 1,903 324 100.00 100.00 487 324 2,795 152 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแสนตอ 3,147 80 101 25 1 2,705 235 99.96 99.97 534 236 3,601 75 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.สารจิตร 5,300 128 250 55 4 4,433 430 99.91 99.92 948 435 6,121 149 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปางสา 1,160 14 8 0 0 1,040 98 100.00 100.00 130 98 1,276 85 0
ศรีสัชนาลัยรพ.ศรีสัชนาลัย 9,126 288 1,606 223 1 6,194 814 99.98 99.99 1,552 821 10,396 682 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแม่ราก 3,530 83 261 59 1 2,679 447 99.96 99.97 916 448 4,363 190 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะพานยาว 1,992 19 20 7 0 1,685 261 100.00 100.00 322 291 2,325 128 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ 1,322 24 56 2 1 1,072 167 99.91 99.92 427 168 1,725 68 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองกระจง 4,484 250 419 56 3 3,383 373 99.91 99.93 751 378 4,987 145 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังพิณพาทย์ 686 48 52 12 0 506 68 100.00 100.00 151 68 789 22 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังไม้ขอน 1,625 73 140 28 2 1,269 113 99.84 99.88 218 117 1,772 41 0
สวรรคโลกรพ.สต.ย่านยาว 7,561 529 1,117 192 4 5,061 658 99.92 99.95 1,539 664 8,573 241 0
สวรรคโลกรพ.สต.นาทุ่ง 4,696 154 230 31 0 3,925 356 100.00 100.00 682 357 5,225 128 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองยาง 4,153 136 154 43 2 3,427 391 99.94 99.95 676 394 4,694 185 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านไผ่ตะล่อม 2,107 80 89 10 4 1,699 225 99.77 99.81 456 230 2,484 134 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางยม 2,421 131 365 34 0 1,671 220 100.00 100.00 490 220 2,780 92 0
สวรรคโลกรพ.สต.ท่าทอง 3,100 235 287 37 2 2,370 169 99.92 99.94 545 171 3,410 123 0
สวรรคโลกรพ.สต.ปากน้ำ 4,074 189 210 48 2 3,290 335 99.94 99.95 852 337 4,737 172 0
สวรรคโลกรพ.สต.ป่ากุมเกาะ 5,221 260 335 42 2 4,113 469 99.95 99.96 1,088 471 6,049 318 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางขลัง 1,598 51 98 19 0 1,270 160 100.00 100.00 344 160 1,891 67 0
สวรรคโลกรพ.สต.หนองกลับ 5,272 101 126 48 3 4,743 251 99.94 99.94 719 254 5,890 99 0
สวรรคโลกรพ.สวรรคโลก 10,087 426 595 135 13 8,048 870 99.84 99.87 1,301 884 10,963 648 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านมาบป่าเลา 1,626 66 49 6 0 1,397 108 100.00 100.00 331 108 1,891 93 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม 1,686 59 55 4 1 1,420 147 99.93 99.94 318 148 1,945 75 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านขอนซุง 2,638 62 134 30 2 2,175 235 99.91 99.92 486 237 3,062 111 0
สวรรคโลกศูนย์ฯ ทม.สวรรคโลก 15,570 882 1,954 517 5 10,438 1,774 99.95 99.97 2,737 1,784 17,430 427 0
ศรีนครรพ.สต.นครเดิฐ 2,379 24 78 9 1 1,883 384 99.95 99.96 523 389 2,882 279 0
ศรีนครรพ.สต.น้ำขุม 4,384 71 178 44 2 3,734 355 99.95 99.95 779 361 5,096 488 0
ศรีนครรพ.สต.คลองมะพลับ 4,846 213 370 47 3 3,555 658 99.92 99.94 1,103 661 5,736 509 0
ศรีนครรพ.สต.หนองบัว 2,382 91 126 32 0 1,876 257 100.00 100.00 490 257 2,781 248 0
ศรีนครรพ.ศรีนคร 5,409 159 617 82 6 3,973 572 99.85 99.89 1,160 584 6,416 1,035 0
ศรีนครรพ.สต.บ้านหนองแหน 1,918 15 59 13 2 1,672 157 99.88 99.90 372 159 2,275 163 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านท่าวิเศษ 4,109 90 103 38 2 3,375 501 99.94 99.95 820 504 4,840 251 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านแสงสว่าง 1,892 55 27 8 1 1,578 223 99.94 99.95 533 224 2,370 114 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.ไทยชนะศึก 4,757 176 578 81 4 3,499 419 99.89 99.92 1,093 424 5,675 206 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย 2,040 41 39 22 0 1,661 277 100.00 100.00 420 277 2,419 116 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองผักบุ้ง 2,177 54 90 5 1 1,752 275 99.94 99.95 455 276 2,578 118 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.กลางดง 6,599 324 715 83 3 4,763 711 99.94 99.95 1,780 719 8,060 297 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านบึงบอน 1,172 18 28 9 1 1,020 96 99.90 99.91 294 97 1,448 87 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 3,635 126 263 52 1 2,782 411 99.96 99.97 1,129 413 4,639 189 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านสามหลัง 2,635 92 176 30 0 2,055 282 100.00 100.00 678 282 3,221 123 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.ทุ่งเสลี่ยม 13,215 461 1,371 191 15 9,922 1,255 99.85 99.89 2,419 1,281 15,184 739 0
 รวมทั้งหมด543,20127,53537,5186,438333418,60752,77099.9299.95 103,93753,296619,79627,8634,822