ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2562