ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

อำเภอหน่วยบริการรวมประชากร (คิดแบบ สปสช.)ประกันสังคม(เฉพาะประกันตนภายในจังหวัด)(SSS)ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC)พนักงานส่วนท้องถิ่น (LGO)ค่าว่าง (NULL)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)(UCS+WEL)อื่น ๆ(ผู้ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)% ความครอบคลุมสิทธิ UC (UC coverage)% ความครอบคลุมทุกสิทธิ (National coverage) ประกันสังคม (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)อื่น ๆ (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)รวม ปชก.สปสช.ทั้งหมด(ที่มีภูมิลำเนาภายในจังหวัด)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)ประกันสังคม(ผู้ประกันตนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านสวน 9,023 543 870 107 2 7,191 310 99.97 99.98 1,817 313 10,298 368 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านคลองด่าน 1,824 91 59 7 0 1,610 57 100.00 100.00 272 57 2,005 79 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.เมืองเก่า 10,328 762 977 122 0 8,147 320 100.00 100.00 2,058 320 11,624 532 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านวังตะคร้อ 3,413 179 316 30 1 2,794 93 99.96 99.97 651 94 3,885 144 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านมนต์คีรี 1,218 50 36 5 0 1,101 26 100.00 100.00 213 26 1,381 43 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากแคว 7,908 743 1,111 216 4 5,585 249 99.93 99.95 1,727 253 8,892 322 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ยางซ้าย 8,032 650 548 90 2 6,475 267 99.97 99.98 1,800 270 9,183 309 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านกล้วย 6,634 640 1,013 82 0 4,693 206 100.00 100.00 1,318 208 7,314 184 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านเพชรไฝ 3,204 255 314 40 0 2,498 97 100.00 100.00 569 97 3,518 125 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหลุม 7,541 685 925 103 2 5,631 195 99.96 99.97 1,548 197 8,404 199 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ตาลเตี้ย 3,286 190 198 40 0 2,737 121 100.00 100.00 739 121 3,835 145 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากพระ 3,075 185 154 13 1 2,648 74 99.96 99.97 663 75 3,553 117 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.วังทองแดง 2,315 94 68 11 2 2,099 41 99.90 99.91 449 43 2,670 97 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหนองตาโชติ 1,752 82 60 17 1 1,545 47 99.94 99.94 391 48 2,061 81 0
เมืองสุโขทัยรพ.สุโขทัย 15,144 865 812 138 30 13,002 297 99.77 99.80 1,241 328 15,521 976 467
เมืองสุโขทัยศูนย์ฯ ทม.สุโขทัย 13,409 1,180 2,613 446 4 8,673 493 99.95 99.97 2,839 500 15,071 483 0
ศรีสำโรงรพ.สต.คลองตาล 11,072 140 803 87 7 9,892 143 99.93 99.94 350 156 11,288 177 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังลึก 4,360 298 439 54 1 3,427 141 99.97 99.98 916 144 4,980 186 0
ศรีสำโรงรพ.สต.สามเรือน 5,550 411 617 88 2 4,265 167 99.95 99.96 1,277 171 6,418 341 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านนา 2,079 103 170 26 0 1,730 50 100.00 100.00 355 50 2,331 82 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังทอง 3,405 170 311 43 0 2,799 82 100.00 100.00 573 82 3,808 91 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวังพิกุล 1,407 57 37 7 0 1,261 45 100.00 100.00 356 45 1,706 74 0
ศรีสำโรงรพ.สต.นาขุนไกร 2,903 79 73 18 1 2,637 95 99.96 99.97 562 96 3,386 152 0
ศรีสำโรงรพ.สต.เกาะตาเลี้ยง 4,207 327 407 74 3 3,272 124 99.91 99.93 907 127 4,787 154 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวงฆ้อง 1,526 60 29 4 0 1,395 38 100.00 100.00 246 38 1,712 97 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วัดเกาะ 3,878 214 455 76 2 3,015 116 99.93 99.95 784 118 4,448 176 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านไร่ 4,193 207 324 45 1 3,505 111 99.97 99.98 982 112 4,968 194 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ทับผึ้ง 3,792 269 248 48 2 3,156 69 99.94 99.95 853 72 4,377 139 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านเตว็ดนอก 3,101 197 222 43 1 2,546 92 99.96 99.97 706 94 3,611 137 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านซ่าน 3,173 126 164 36 1 2,777 69 99.96 99.97 709 71 3,757 96 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังใหญ่ 1,685 81 89 18 0 1,473 24 100.00 100.00 280 24 1,884 51 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านสระบัว 1,322 111 21 4 0 1,157 29 100.00 100.00 266 29 1,477 71 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ราวต้นจันทร์ 1,866 47 91 12 0 1,662 54 100.00 100.00 370 54 2,189 75 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านท่ามักกะสัง 1,472 42 31 3 0 1,376 20 100.00 100.00 279 20 1,709 58 0
ศรีสำโรงรพ.ศรีสังวรสุโขทัย 3,546 661 514 43 0 2,189 139 100.00 100.00 1,076 139 3,961 326 406
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านลุเต่า 1,020 30 37 17 0 899 37 100.00 100.00 217 37 1,207 81 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านด่าน 4,677 221 280 48 0 3,990 138 100.00 100.00 1,024 145 5,487 244 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังตะคร้อ 4,332 109 88 22 1 3,922 190 99.97 99.98 946 191 5,169 364 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านคลองสะเกษ 1,956 113 61 23 0 1,704 55 100.00 100.00 440 56 2,284 87 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังน้ำขาว 5,220 121 95 38 0 4,779 187 100.00 100.00 1,260 189 6,361 275 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.ตลิ่งชัน 4,072 113 98 45 0 3,716 100 100.00 100.00 748 103 4,710 252 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านหนองเตาปูน 3,586 83 72 14 2 3,253 162 99.94 99.94 826 165 4,330 234 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 3,929 206 146 41 0 3,395 141 100.00 100.00 1,067 142 4,791 273 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังลึก 3,135 88 105 17 0 2,818 107 100.00 100.00 671 108 3,719 151 0
บ้านด่านลานหอยรพ.บ้านด่านลานหอย 6,223 285 478 101 3 5,120 236 99.94 99.95 1,351 288 7,338 503 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านหนองกก 1,847 123 124 9 0 1,565 26 100.00 100.00 417 27 2,142 95 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งหลวง 5,824 387 452 127 0 4,690 168 100.00 100.00 1,486 168 6,923 189 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านป้อม 3,488 187 200 27 0 2,997 77 100.00 100.00 757 78 4,059 117 0
คีรีมาศรพ.สต.สามพวง 4,117 240 205 28 3 3,545 96 99.92 99.93 838 99 4,715 227 0
คีรีมาศรพ.สต.ศรีคีรีมาศ 2,485 116 91 33 1 2,169 75 99.95 99.96 630 76 2,999 139 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล 4,248 160 112 12 2 3,824 138 99.95 99.95 914 140 5,002 291 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองจิก 3,631 172 136 10 1 3,188 124 99.97 99.97 823 125 4,282 309 0
คีรีมาศรพ.สต.นาเชิงคีรี 3,178 139 100 31 0 2,837 71 100.00 100.00 535 71 3,574 104 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านขุนนาวัง 2,011 93 34 11 0 1,838 35 100.00 100.00 376 35 2,294 68 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองกระดิ่ง 2,688 142 111 44 0 2,324 67 100.00 100.00 576 68 3,123 143 0
คีรีมาศรพ.สต.น้ำพุ 3,838 108 91 32 1 3,436 170 99.97 99.97 995 172 4,726 220 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งยางเมือง 1,732 69 56 20 0 1,547 40 100.00 100.00 332 40 1,995 208 0
คีรีมาศรพ.คีรีมาศ 5,724 330 575 133 2 4,528 156 99.96 99.97 1,141 159 6,536 416 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านประดู่เฒ่า 1,730 71 56 21 0 1,534 48 100.00 100.00 336 48 1,995 106 0
กงไกรลาศรพ.สต.กง 2,834 133 248 62 0 2,295 96 100.00 100.00 643 96 3,344 173 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรนอก 3,322 89 315 89 1 2,699 129 99.96 99.97 634 130 3,867 273 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรกลาง 1,745 97 239 26 0 1,321 62 100.00 100.00 329 62 1,977 73 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรใน 4,398 287 441 60 0 3,460 150 100.00 100.00 863 150 4,974 223 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม 2,204 98 158 23 1 1,873 51 99.95 99.95 287 52 2,393 173 0
กงไกรลาศรพ.สต.ดงเดือย 4,189 95 126 39 0 3,815 114 100.00 100.00 690 114 4,784 172 0
กงไกรลาศรพ.สต.ป่าแฝก 2,733 170 294 35 0 2,152 82 100.00 100.00 614 82 3,177 161 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านปรักรัก 1,934 61 108 14 0 1,693 58 100.00 100.00 375 58 2,248 160 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านกกแรต 2,078 41 41 15 1 1,913 67 99.95 99.95 360 68 2,397 198 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านท่าฉนวน 1,367 60 72 10 0 1,186 39 100.00 100.00 282 39 1,589 102 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง 6,361 213 235 48 2 5,667 196 99.96 99.97 1,340 198 7,488 303 0
กงไกรลาศรพ.สต.หนองตูม 4,512 135 133 46 1 4,067 130 99.98 99.98 707 131 5,084 300 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม 3,432 46 196 28 1 2,996 165 99.97 99.97 704 166 4,090 375 0
กงไกรลาศรพ.กงไกรลาศ 6,953 364 789 150 1 5,387 262 99.98 99.99 1,491 264 8,081 616 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองหลอด 742 35 55 12 1 616 23 99.84 99.87 130 24 837 44 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ศรีสัชนาลัย 4,486 296 317 57 0 3,682 134 100.00 100.00 955 137 5,148 137 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ป่างิ้ว 1,912 55 104 26 0 1,655 72 100.00 100.00 487 72 2,344 115 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สำ 2,421 60 108 18 1 2,133 101 99.95 99.96 751 103 3,113 166 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สิน 3,431 47 128 15 0 3,104 137 100.00 100.00 556 137 3,940 164 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะท้อ 3,371 49 88 17 1 3,109 107 99.97 99.97 477 108 3,799 278 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านห้วยโป้ 3,077 32 102 47 0 2,806 90 100.00 100.00 296 91 3,342 199 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านดงย่าปา 2,047 14 85 5 0 1,879 64 100.00 100.00 229 64 2,262 117 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านตึก 5,771 134 416 55 1 4,911 254 99.98 99.98 1,578 257 7,217 286 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.หนองอ้อ 3,407 139 154 13 2 2,988 111 99.93 99.94 780 114 4,049 181 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ท่าชัย 8,285 435 468 98 2 7,023 259 99.97 99.98 1,744 261 9,594 271 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ดงคู่ 3,676 73 155 44 0 3,071 333 100.00 100.00 1,256 338 4,864 234 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแก่ง 2,366 95 188 20 0 1,991 72 100.00 100.00 542 72 2,813 84 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปากคะยาง 3,186 77 86 21 1 2,913 88 99.97 99.97 849 89 3,958 143 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านป่าคา 2,186 91 78 13 1 1,927 76 99.95 99.95 472 77 2,567 137 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแสนตอ 3,032 78 111 34 0 2,732 77 100.00 100.00 538 77 3,492 77 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.สารจิตร 5,015 136 271 63 1 4,427 117 99.98 99.98 934 118 5,813 156 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปางสา 1,126 13 19 0 0 1,057 37 100.00 100.00 130 37 1,243 83 0
ศรีสัชนาลัยรพ.ศรีสัชนาลัย 8,681 279 1,638 247 3 6,227 287 99.95 99.97 1,573 293 9,978 621 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแม่ราก 3,226 85 276 73 0 2,659 133 100.00 100.00 910 133 4,051 166 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะพานยาว 1,816 23 20 7 0 1,697 69 100.00 100.00 333 99 2,156 122 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ 1,231 42 60 2 0 1,072 55 100.00 100.00 426 55 1,615 70 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองกระจง 4,218 261 435 60 0 3,331 131 100.00 100.00 756 133 4,715 150 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังพิณพาทย์ 642 51 52 16 1 499 23 99.80 99.84 159 24 750 19 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังไม้ขอน 1,558 71 145 30 0 1,272 40 100.00 100.00 215 40 1,702 51 0
สวรรคโลกรพ.สต.ย่านยาว 7,151 547 1,129 204 2 5,057 212 99.96 99.97 1,530 216 8,136 241 0
สวรรคโลกรพ.สต.นาทุ่ง 4,397 163 230 35 0 3,870 99 100.00 100.00 700 100 4,935 137 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองยาง 3,855 133 160 56 1 3,404 101 99.97 99.97 696 103 4,419 176 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านไผ่ตะล่อม 1,961 78 93 13 0 1,727 50 100.00 100.00 454 51 2,338 129 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางยม 2,242 138 360 33 0 1,630 81 100.00 100.00 494 81 2,598 98 0
สวรรคโลกรพ.สต.ท่าทอง 2,966 233 298 46 0 2,315 74 100.00 100.00 552 74 3,285 118 0
สวรรคโลกรพ.สต.ปากน้ำ 3,816 192 226 49 0 3,250 99 100.00 100.00 843 99 4,467 159 0
สวรรคโลกรพ.สต.ป่ากุมเกาะ 4,899 284 349 49 1 4,092 124 99.98 99.98 1,128 125 5,743 294 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางขลัง 1,466 48 103 22 1 1,244 48 99.92 99.93 348 49 1,766 65 0
สวรรคโลกรพ.สต.หนองกลับ 5,081 107 133 55 0 4,704 82 100.00 100.00 720 82 5,694 100 0
สวรรคโลกรพ.สวรรคโลก 9,676 447 596 151 12 8,246 224 99.85 99.88 1,328 236 10,557 618 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านมาบป่าเลา 1,568 71 56 7 0 1,397 37 100.00 100.00 337 37 1,834 88 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม 1,583 58 57 5 0 1,426 37 100.00 100.00 315 37 1,840 76 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านขอนซุง 2,462 63 140 37 0 2,151 71 100.00 100.00 500 71 2,899 116 0
สวรรคโลกศูนย์ฯ ทม.สวรรคโลก 14,167 872 1,949 521 2 10,251 572 99.98 99.99 2,801 579 16,101 424 0
ศรีนครรพ.สต.นครเดิฐ 2,051 27 87 14 1 1,813 109 99.94 99.95 544 114 2,572 280 0
ศรีนครรพ.สต.น้ำขุม 4,137 78 187 45 1 3,708 118 99.97 99.98 773 123 4,836 480 0
ศรีนครรพ.สต.คลองมะพลับ 4,341 208 373 48 1 3,481 230 99.97 99.98 1,140 231 5,273 513 0
ศรีนครรพ.สต.หนองบัว 2,150 82 138 34 0 1,822 74 100.00 100.00 498 74 2,566 271 0
ศรีนครรพ.ศรีนคร 4,971 167 612 85 0 3,940 167 100.00 100.00 1,186 173 5,996 1,059 0
ศรีนครรพ.สต.บ้านหนองแหน 1,780 15 61 12 0 1,627 65 100.00 100.00 373 65 2,138 186 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านท่าวิเศษ 3,777 112 111 35 2 3,389 128 99.94 99.95 825 131 4,491 240 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านแสงสว่าง 1,692 41 37 8 0 1,552 54 100.00 100.00 523 54 2,174 134 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.ไทยชนะศึก 4,520 173 574 97 0 3,505 171 100.00 100.00 1,086 172 5,434 205 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย 1,863 40 45 21 0 1,678 79 100.00 100.00 423 79 2,246 109 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองผักบุ้ง 1,979 54 98 4 2 1,739 82 99.89 99.90 460 84 2,385 114 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.กลางดง 6,133 315 716 89 0 4,753 260 100.00 100.00 1,795 265 7,618 289 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านบึงบอน 1,094 19 33 8 0 1,001 33 100.00 100.00 312 33 1,387 85 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 3,352 125 278 56 0 2,764 129 100.00 100.00 1,134 130 4,362 178 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านสามหลัง 2,428 91 178 30 1 2,025 103 99.95 99.96 692 104 3,029 118 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.ทุ่งเสลี่ยม 12,163 508 1,416 189 2 9,571 477 99.98 99.98 2,438 489 14,103 737 0
 รวมทั้งหมด502,02624,54938,6996,796138416,01815,82699.9799.98 102,19116,146579,85027,187873