ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

อำเภอหน่วยบริการปชก.(คิดแบบสปสช.)ประกันสังคม(ผู้ประกันตนกับหน่วยบริการจ.สุโขทัย)ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจพนักงานส่วนท้องถิ่นค่าว่างประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)อื่น ๆ(ผู้ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)% ความครอบคลุมสิทธิ UC (UC coverage)% ความครอบคลุมทุกสิทธิ (National coverage) ประกันสังคม (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)อื่น ๆ (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)ปชก.(ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)ประกันสังคม(ผู้ประกันตนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านสวน 10,110 504 852 108 14 7,299 1,333 99.81 99.86 1,769 1,348 11,376 380 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านคลองด่าน 2,000 84 55 7 1 1,622 231 99.94 99.95 262 232 2,178 76 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.เมืองเก่า 10,949 753 933 119 3 8,185 956 99.96 99.97 2,036 959 12,232 546 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านวังตะคร้อ 3,658 161 326 30 4 2,836 301 99.86 99.89 623 305 4,120 148 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านมนต์คีรี 1,281 45 33 5 0 1,114 84 100.00 100.00 200 84 1,436 46 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากแคว 8,364 738 1,087 214 5 5,586 734 99.91 99.94 1,703 739 9,329 310 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ยางซ้าย 8,720 649 522 81 4 6,561 903 99.94 99.95 1,754 908 9,826 300 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านกล้วย 7,012 612 1,010 76 5 4,701 608 99.89 99.93 1,291 615 7,693 183 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านเพชรไฝ 3,399 260 298 42 0 2,541 258 100.00 100.00 570 258 3,709 116 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหลุม 7,921 694 911 102 5 5,590 619 99.91 99.94 1,542 624 8,769 189 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ตาลเตี้ย 3,726 173 193 38 2 2,795 525 99.93 99.95 709 527 4,262 150 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากพระ 3,272 167 146 13 2 2,647 297 99.92 99.94 620 299 3,725 119 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.วังทองแดง 2,480 89 70 11 1 2,111 198 99.95 99.96 441 199 2,832 93 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหนองตาโชติ 1,899 64 55 17 1 1,562 200 99.94 99.95 385 201 2,220 77 0
เมืองสุโขทัยรพ.สุโขทัย 18,454 3,148 909 140 31 12,605 1,621 99.75 99.83 3,431 1,654 18,739 895 2,759
เมืองสุโขทัยศูนย์ฯ ทม.สุโขทัย 14,568 1,180 2,599 458 4 8,830 1,497 99.95 99.97 2,796 1,504 16,187 497 0
ศรีสำโรงรพ.สต.คลองตาล 11,805 137 913 92 35 9,524 1,104 99.63 99.70 355 1,144 12,028 181 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังลึก 4,618 278 417 55 1 3,444 423 99.97 99.98 884 426 5,226 200 0
ศรีสำโรงรพ.สต.สามเรือน 5,888 386 603 83 1 4,263 552 99.98 99.98 1,247 555 6,751 345 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านนา 2,158 102 162 27 0 1,701 166 100.00 100.00 349 166 2,405 92 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังทอง 3,507 150 291 38 0 2,834 194 100.00 100.00 573 194 3,930 89 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวังพิกุล 1,463 46 35 5 0 1,246 131 100.00 100.00 347 131 1,764 69 0
ศรีสำโรงรพ.สต.นาขุนไกร 3,036 77 72 18 0 2,610 259 100.00 100.00 553 259 3,512 152 0
ศรีสำโรงรพ.สต.เกาะตาเลี้ยง 4,425 297 380 73 0 3,318 357 100.00 100.00 880 357 5,008 163 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวงฆ้อง 1,613 57 27 4 0 1,353 172 100.00 100.00 255 172 1,811 102 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วัดเกาะ 4,141 207 446 78 0 3,090 320 100.00 100.00 750 320 4,684 177 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านไร่ 4,396 200 307 48 1 3,537 303 99.97 99.98 960 304 5,156 208 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ทับผึ้ง 3,998 247 224 45 0 3,241 241 100.00 100.00 803 242 4,555 150 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านเตว็ดนอก 3,322 197 209 42 2 2,593 279 99.92 99.94 708 282 3,834 144 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านซ่าน 3,315 118 160 35 0 2,814 188 100.00 100.00 702 189 3,900 105 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังใหญ่ 1,768 82 73 13 0 1,487 113 100.00 100.00 271 113 1,957 54 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านสระบัว 1,411 65 20 5 0 1,221 100 100.00 100.00 221 100 1,567 77 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ราวต้นจันทร์ 1,986 51 83 13 1 1,682 156 99.94 99.95 372 157 2,307 82 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านท่ามักกะสัง 1,525 40 27 3 1 1,379 75 99.93 99.93 268 76 1,753 64 0
ศรีสำโรงรพ.ศรีสังวรสุโขทัย 5,458 2,272 484 47 2 2,224 429 99.91 99.96 2,627 432 5,814 336 2,013
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านลุเต่า 1,113 36 34 13 0 896 134 100.00 100.00 216 134 1,293 74 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านด่าน 4,939 218 272 43 8 3,958 440 99.80 99.84 1,053 455 5,781 250 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังตะคร้อ 4,859 117 80 19 7 3,921 715 99.82 99.86 921 722 5,663 364 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านคลองสะเกษ 2,051 105 53 23 0 1,707 163 100.00 100.00 441 164 2,388 85 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังน้ำขาว 5,589 95 83 38 5 4,791 577 99.90 99.91 1,228 584 6,724 287 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.ตลิ่งชัน 4,333 104 95 47 3 3,741 343 99.92 99.93 707 349 4,939 248 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านหนองเตาปูน 3,986 75 66 16 0 3,292 537 100.00 100.00 827 538 4,739 236 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 4,209 206 140 39 2 3,371 451 99.94 99.95 1,052 454 5,056 265 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังลึก 3,387 87 97 18 1 2,846 338 99.96 99.97 666 340 3,967 157 0
บ้านด่านลานหอยรพ.บ้านด่านลานหอย 6,818 284 476 100 4 5,201 753 99.92 99.94 1,308 809 7,894 506 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านหนองกก 1,949 111 124 10 0 1,586 118 100.00 100.00 405 119 2,244 109 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งหลวง 6,216 355 431 125 4 4,743 558 99.92 99.94 1,448 562 7,309 193 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านป้อม 3,699 190 192 28 0 3,008 281 100.00 100.00 750 282 4,260 109 0
คีรีมาศรพ.สต.สามพวง 4,357 248 194 26 4 3,557 328 99.89 99.91 818 332 4,927 229 0
คีรีมาศรพ.สต.ศรีคีรีมาศ 2,594 116 89 32 3 2,166 188 99.86 99.88 648 191 3,126 146 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล 4,572 150 103 12 2 3,837 468 99.95 99.96 890 470 5,312 309 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองจิก 3,959 164 124 10 2 3,230 429 99.94 99.95 804 431 4,599 330 0
คีรีมาศรพ.สต.นาเชิงคีรี 3,323 140 102 25 2 2,824 230 99.93 99.94 542 232 3,725 104 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านขุนนาวัง 2,120 94 36 11 1 1,850 128 99.95 99.95 370 129 2,396 62 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองกระดิ่ง 2,806 127 102 41 1 2,347 188 99.96 99.96 559 190 3,239 144 0
คีรีมาศรพ.สต.น้ำพุ 4,204 108 87 33 2 3,406 568 99.94 99.95 974 571 5,071 232 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งยางเมือง 1,833 70 50 21 2 1,567 123 99.87 99.89 317 125 2,080 220 0
คีรีมาศรพ.คีรีมาศ 6,072 319 568 126 3 4,553 503 99.93 99.95 1,120 508 6,875 416 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านประดู่เฒ่า 1,877 76 50 22 1 1,546 182 99.94 99.95 333 183 2,134 114 0
กงไกรลาศรพ.สต.กง 3,112 136 244 61 2 2,325 344 99.91 99.94 618 346 3,594 174 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรนอก 3,643 92 309 91 4 2,745 402 99.85 99.89 612 406 4,163 276 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรกลาง 1,847 97 229 26 0 1,337 158 100.00 100.00 319 158 2,069 71 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรใน 4,589 273 417 55 4 3,422 418 99.88 99.91 854 422 5,170 223 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม 2,299 92 147 23 2 1,904 131 99.90 99.91 269 133 2,476 180 0
กงไกรลาศรพ.สต.ดงเดือย 4,483 89 121 40 1 3,845 387 99.97 99.98 660 388 5,054 183 0
กงไกรลาศรพ.สต.ป่าแฝก 2,907 163 289 32 1 2,178 244 99.95 99.97 597 245 3,341 162 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านปรักรัก 2,130 54 105 14 1 1,717 239 99.94 99.95 361 240 2,437 170 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านกกแรต 2,297 37 41 17 0 1,914 288 100.00 100.00 358 288 2,618 215 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านท่าฉนวน 1,472 64 63 10 0 1,198 137 100.00 100.00 275 137 1,683 104 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง 6,846 201 219 47 3 5,702 674 99.95 99.96 1,308 677 7,953 314 0
กงไกรลาศรพ.สต.หนองตูม 4,797 130 130 48 2 4,080 407 99.95 99.96 681 409 5,348 306 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม 3,939 51 187 26 1 3,004 670 99.97 99.97 690 671 4,578 403 0
กงไกรลาศรพ.กงไกรลาศ 7,527 363 758 147 2 5,460 797 99.96 99.97 1,452 800 8,617 656 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองหลอด 794 32 54 12 0 633 63 100.00 100.00 126 63 888 47 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ศรีสัชนาลัย 4,855 282 313 50 4 3,685 521 99.89 99.92 943 528 5,519 144 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ป่างิ้ว 2,060 51 92 26 0 1,704 187 100.00 100.00 476 187 2,485 119 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สำ 2,737 57 107 18 1 2,179 375 99.95 99.96 706 377 3,387 159 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สิน 3,706 45 124 16 2 3,117 402 99.94 99.95 548 404 4,209 180 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะท้อ 3,656 46 81 15 3 3,107 404 99.90 99.92 469 407 4,079 280 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านห้วยโป้ 3,226 33 84 41 2 2,768 298 99.93 99.94 294 300 3,487 183 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านดงย่าปา 2,168 16 78 5 1 1,873 195 99.95 99.95 235 196 2,387 113 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านตึก 6,294 90 391 52 5 5,020 736 99.90 99.92 1,524 742 7,729 293 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.หนองอ้อ 3,718 117 143 15 0 3,024 419 100.00 100.00 746 420 4,348 186 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ท่าชัย 8,947 413 435 89 9 7,114 887 99.87 99.90 1,689 896 10,223 285 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ดงคู่ 4,619 45 152 43 1 3,254 1,124 99.97 99.98 1,172 1,130 5,751 258 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแก่ง 2,531 98 185 19 1 2,019 209 99.95 99.96 532 210 2,965 86 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปากคะยาง 3,395 87 80 18 3 2,901 306 99.90 99.91 846 309 4,154 153 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านป่าคา 2,406 92 69 13 0 1,911 321 100.00 100.00 487 321 2,801 150 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแสนตอ 3,147 79 107 28 0 2,702 231 100.00 100.00 528 231 3,596 68 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.สารจิตร 5,314 133 259 55 5 4,435 427 99.89 99.91 951 433 6,133 149 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปางสา 1,163 12 8 0 0 1,048 95 100.00 100.00 131 95 1,282 84 0
ศรีสัชนาลัยรพ.ศรีสัชนาลัย 9,189 291 1,625 229 1 6,238 805 99.98 99.99 1,545 812 10,449 660 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแม่ราก 3,541 85 264 62 1 2,683 446 99.96 99.97 911 447 4,367 182 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะพานยาว 1,995 19 18 7 0 1,691 260 100.00 100.00 331 290 2,337 129 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ 1,338 30 56 2 0 1,081 169 100.00 100.00 420 169 1,728 65 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองกระจง 4,481 247 418 56 3 3,379 378 99.91 99.93 737 383 4,973 145 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังพิณพาทย์ 687 49 51 12 1 506 68 99.80 99.85 153 69 791 19 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังไม้ขอน 1,627 74 139 31 2 1,264 117 99.84 99.88 217 121 1,772 43 0
สวรรคโลกรพ.สต.ย่านยาว 7,554 531 1,112 196 5 5,058 652 99.90 99.93 1,533 659 8,558 240 0
สวรรคโลกรพ.สต.นาทุ่ง 4,688 156 234 33 0 3,908 357 100.00 100.00 689 358 5,222 134 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองยาง 4,143 138 159 45 1 3,416 384 99.97 99.98 689 386 4,695 180 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านไผ่ตะล่อม 2,100 80 90 11 4 1,698 217 99.77 99.81 459 222 2,480 134 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางยม 2,415 133 364 33 0 1,658 227 100.00 100.00 493 227 2,775 93 0
สวรรคโลกรพ.สต.ท่าทอง 3,089 233 289 43 1 2,349 174 99.96 99.97 547 175 3,403 123 0
สวรรคโลกรพ.สต.ปากน้ำ 4,061 184 211 49 3 3,285 329 99.91 99.93 853 332 4,730 174 0
สวรรคโลกรพ.สต.ป่ากุมเกาะ 5,200 274 339 43 2 4,076 466 99.95 99.96 1,106 468 6,032 311 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางขลัง 1,585 51 102 22 0 1,255 155 100.00 100.00 353 155 1,887 67 0
สวรรคโลกรพ.สต.หนองกลับ 5,251 97 124 56 2 4,722 250 99.96 99.96 727 252 5,881 99 0
สวรรคโลกรพ.สวรรคโลก 10,121 428 602 145 22 8,041 883 99.73 99.78 1,308 906 11,002 649 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านมาบป่าเลา 1,621 71 50 6 0 1,387 107 100.00 100.00 335 107 1,885 89 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม 1,689 58 54 4 1 1,420 152 99.93 99.94 312 153 1,943 78 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านขอนซุง 2,640 59 133 30 2 2,182 234 99.91 99.92 488 236 3,069 118 0
สวรรคโลกศูนย์ฯ ทม.สวรรคโลก 15,492 881 1,961 522 7 10,377 1,744 99.93 99.95 2,750 1,756 17,366 427 0
ศรีนครรพ.สต.นครเดิฐ 2,368 23 80 9 2 1,862 392 99.89 99.92 524 398 2,873 284 0
ศรีนครรพ.สต.น้ำขุม 4,389 74 179 45 4 3,727 360 99.89 99.91 777 368 5,096 482 0
ศรีนครรพ.สต.คลองมะพลับ 4,821 213 369 49 2 3,537 651 99.94 99.96 1,108 653 5,716 513 0
ศรีนครรพ.สต.หนองบัว 2,379 91 129 34 2 1,870 253 99.89 99.92 495 255 2,783 262 0
ศรีนครรพ.ศรีนคร 5,398 159 612 81 4 3,972 570 99.90 99.93 1,155 580 6,400 1,044 0
ศรีนครรพ.สต.บ้านหนองแหน 1,913 15 58 13 1 1,670 156 99.94 99.95 366 157 2,264 163 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านท่าวิเศษ 4,122 94 106 38 1 3,383 500 99.97 99.98 813 502 4,842 244 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านแสงสว่าง 1,901 47 29 8 2 1,594 221 99.87 99.89 521 223 2,375 118 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.ไทยชนะศึก 4,760 165 573 83 6 3,503 430 99.83 99.87 1,072 437 5,668 199 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย 2,041 40 41 22 0 1,662 276 100.00 100.00 419 276 2,420 111 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองผักบุ้ง 2,180 51 91 5 1 1,763 269 99.94 99.95 459 270 2,588 119 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.กลางดง 6,579 305 716 86 2 4,767 703 99.96 99.97 1,783 710 8,062 300 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านบึงบอน 1,173 21 28 9 1 1,014 100 99.90 99.91 300 101 1,452 84 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 3,643 127 264 53 0 2,781 418 100.00 100.00 1,123 419 4,640 188 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านสามหลัง 2,626 91 178 30 2 2,045 280 99.90 99.92 685 282 3,220 123 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.ทุ่งเสลี่ยม 13,209 475 1,385 190 16 9,907 1,236 99.84 99.88 2,420 1,263 15,165 727 0
 รวมทั้งหมด543,14427,65537,8346,607347418,14652,55599.9299.94 104,08753,095619,76927,5984,772