ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562