ประมาณการจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ (UC)  ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

อำเภอหน่วยบริการปชก.(คิดแบบสปสช.)ประกันสังคม(ผู้ประกันตนกับหน่วยบริการจ.สุโขทัย)ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจพนักงานส่วนท้องถิ่นค่าว่างประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)อื่น ๆ(ผู้ที่มีภูมิลำเนาและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)% ความครอบคลุมสิทธิ UC (UC coverage)% ความครอบคลุมทุกสิทธิ (National coverage) ประกันสังคม (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)อื่น ๆ (ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)ปชก.(ที่มีภูมิลำเนา จ.สุโขทัย)ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)ประกันสังคม(ผู้ประกันตนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและหน่วยบริการ จ.สุโขทัย)
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านสวน 10,083 523 853 106 14 7,248 1,339 99.81 99.86 1,800 1,354 11,361 378 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านคลองด่าน 1,995 87 56 7 1 1,611 233 99.94 99.95 265 234 2,173 79 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.เมืองเก่า 10,955 765 941 120 7 8,164 958 99.91 99.94 2,046 965 12,236 551 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านวังตะคร้อ 3,657 170 326 30 3 2,823 305 99.89 99.92 634 308 4,121 152 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านมนต์คีรี 1,282 49 34 5 0 1,108 86 100.00 100.00 197 86 1,430 46 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากแคว 8,376 742 1,091 211 6 5,585 741 99.89 99.93 1,713 747 9,347 315 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ยางซ้าย 8,719 654 524 84 1 6,554 902 99.98 99.99 1,762 904 9,828 303 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านกล้วย 7,000 615 1,012 79 4 4,684 606 99.91 99.94 1,293 612 7,680 183 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านเพชรไฝ 3,397 256 299 41 3 2,535 263 99.88 99.91 566 266 3,707 118 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหลุม 7,907 684 906 102 4 5,591 620 99.93 99.95 1,542 624 8,765 189 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ตาลเตี้ย 3,726 182 195 38 3 2,771 537 99.89 99.92 715 540 4,259 144 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.ปากพระ 3,275 177 147 13 1 2,640 297 99.96 99.97 629 298 3,727 117 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.วังทองแดง 2,471 94 71 11 1 2,094 200 99.95 99.96 454 201 2,831 91 0
เมืองสุโขทัยรพ.สต.บ้านหนองตาโชติ 1,899 66 57 17 1 1,554 204 99.94 99.95 388 205 2,221 77 0
เมืองสุโขทัยรพ.สุโขทัย 18,421 3,111 911 144 33 12,590 1,632 99.74 99.82 3,404 1,667 18,716 905 2,717
เมืองสุโขทัยศูนย์ฯ ทม.สุโขทัย 14,549 1,186 2,594 456 7 8,791 1,515 99.92 99.95 2,791 1,525 16,157 500 0
ศรีสำโรงรพ.สต.คลองตาล 11,830 138 920 93 30 9,530 1,119 99.69 99.75 361 1,154 12,058 176 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังลึก 4,616 287 420 55 0 3,425 429 100.00 100.00 894 431 5,225 195 0
ศรีสำโรงรพ.สต.สามเรือน 5,902 391 604 86 1 4,268 552 99.98 99.98 1,247 555 6,760 340 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านนา 2,164 105 162 27 0 1,709 161 100.00 100.00 354 161 2,413 87 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังทอง 3,504 148 290 38 0 2,836 192 100.00 100.00 569 192 3,925 90 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวังพิกุล 1,474 53 35 5 0 1,253 128 100.00 100.00 351 128 1,772 69 0
ศรีสำโรงรพ.สต.นาขุนไกร 3,044 78 72 18 1 2,617 258 99.96 99.97 556 259 3,522 156 0
ศรีสำโรงรพ.สต.เกาะตาเลี้ยง 4,425 301 383 73 3 3,307 358 99.91 99.93 882 361 5,006 163 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านวงฆ้อง 1,634 70 28 4 0 1,367 165 100.00 100.00 252 165 1,816 101 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วัดเกาะ 4,121 206 448 78 1 3,062 326 99.97 99.98 763 327 4,678 177 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านไร่ 4,386 207 310 44 2 3,523 300 99.94 99.95 976 302 5,155 211 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ทับผึ้ง 3,998 249 225 45 0 3,230 249 100.00 100.00 814 250 4,564 148 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านเตว็ดนอก 3,314 204 212 43 3 2,563 289 99.88 99.91 713 293 3,824 144 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านซ่าน 3,304 114 159 35 0 2,813 183 100.00 100.00 702 184 3,893 104 0
ศรีสำโรงรพ.สต.วังใหญ่ 1,761 80 72 13 0 1,484 112 100.00 100.00 271 112 1,952 53 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านสระบัว 1,409 69 20 4 0 1,214 102 100.00 100.00 221 102 1,561 76 0
ศรีสำโรงรพ.สต.ราวต้นจันทร์ 1,984 52 85 13 1 1,671 162 99.94 99.95 377 163 2,309 81 0
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านท่ามักกะสัง 1,517 39 27 3 0 1,371 77 100.00 100.00 274 77 1,752 63 0
ศรีสำโรงรพ.ศรีสังวรสุโขทัย 5,487 2,304 488 46 1 2,213 435 99.95 99.98 2,651 437 5,835 341 2,041
ศรีสำโรงรพ.สต.บ้านลุเต่า 1,119 37 35 15 0 894 138 100.00 100.00 214 138 1,296 77 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านด่าน 4,940 217 276 43 6 3,957 441 99.85 99.88 1,049 454 5,779 245 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังตะคร้อ 4,883 122 80 19 7 3,942 713 99.82 99.86 920 720 5,681 362 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านคลองสะเกษ 2,058 106 53 23 0 1,716 160 100.00 100.00 434 161 2,387 87 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังน้ำขาว 5,586 99 88 38 3 4,775 583 99.94 99.95 1,237 588 6,726 290 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.ตลิ่งชัน 4,335 106 96 46 2 3,743 342 99.95 99.95 710 347 4,942 249 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.บ้านหนองเตาปูน 4,004 86 65 16 1 3,284 552 99.97 99.98 827 554 4,746 227 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 4,210 204 141 40 3 3,361 461 99.91 99.93 1,054 465 5,061 269 0
บ้านด่านลานหอยรพ.สต.วังลึก 3,386 88 98 18 2 2,840 340 99.93 99.94 664 343 3,963 155 0
บ้านด่านลานหอยรพ.บ้านด่านลานหอย 6,815 282 477 101 11 5,176 768 99.79 99.84 1,310 831 7,895 496 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านหนองกก 1,952 122 123 9 1 1,580 117 99.94 99.95 413 119 2,244 107 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งหลวง 6,213 359 435 125 5 4,736 553 99.89 99.92 1,460 558 7,314 190 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านป้อม 3,704 189 194 28 0 3,013 280 100.00 100.00 745 281 4,261 110 0
คีรีมาศรพ.สต.สามพวง 4,367 242 200 26 4 3,565 330 99.89 99.91 823 334 4,948 223 0
คีรีมาศรพ.สต.ศรีคีรีมาศ 2,606 122 88 32 2 2,169 193 99.91 99.92 647 195 3,131 143 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล 4,568 142 102 12 2 3,840 470 99.95 99.96 894 472 5,320 302 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองจิก 3,964 167 124 10 5 3,228 430 99.85 99.87 811 435 4,608 323 0
คีรีมาศรพ.สต.นาเชิงคีรี 3,331 139 102 27 2 2,828 233 99.93 99.94 536 235 3,728 105 0
คีรีมาศรพ.สต.บ้านขุนนาวัง 2,119 91 36 11 0 1,849 132 100.00 100.00 370 132 2,398 62 0
คีรีมาศรพ.สต.หนองกระดิ่ง 2,817 130 103 41 4 2,347 192 99.83 99.86 562 197 3,250 139 0
คีรีมาศรพ.สต.น้ำพุ 4,189 104 89 33 3 3,395 565 99.91 99.93 980 569 5,066 228 0
คีรีมาศรพ.สต.ทุ่งยางเมือง 1,835 71 50 21 2 1,569 122 99.87 99.89 323 124 2,087 215 0
คีรีมาศรพ.คีรีมาศ 6,073 318 567 126 3 4,558 501 99.93 99.95 1,126 506 6,883 418 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านประดู่เฒ่า 1,879 72 49 23 1 1,555 179 99.94 99.95 335 180 2,142 113 0
กงไกรลาศรพ.สต.กง 3,103 139 242 61 3 2,307 351 99.87 99.90 627 354 3,591 171 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรนอก 3,644 90 309 90 5 2,743 407 99.82 99.86 609 412 4,163 272 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรกลาง 1,843 95 230 26 0 1,330 162 100.00 100.00 321 162 2,069 71 0
กงไกรลาศรพ.สต.ไกรใน 4,591 280 418 55 4 3,421 413 99.88 99.91 858 417 5,169 220 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม 2,306 91 151 23 2 1,904 135 99.90 99.91 267 137 2,482 181 0
กงไกรลาศรพ.สต.ดงเดือย 4,478 92 123 40 4 3,824 395 99.90 99.91 671 399 5,057 178 0
กงไกรลาศรพ.สต.ป่าแฝก 2,905 168 289 33 1 2,169 245 99.95 99.97 611 246 3,348 155 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านปรักรัก 2,121 54 105 14 1 1,704 243 99.94 99.95 368 244 2,435 169 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านกกแรต 2,298 36 44 16 1 1,915 286 99.95 99.96 354 287 2,616 213 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านท่าฉนวน 1,468 68 65 10 1 1,190 134 99.92 99.93 283 135 1,683 101 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง 6,840 211 220 47 3 5,682 677 99.95 99.96 1,337 680 7,966 312 0
กงไกรลาศรพ.สต.หนองตูม 4,790 135 131 48 2 4,072 402 99.95 99.96 692 404 5,347 307 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม 3,932 50 186 27 2 3,002 665 99.93 99.95 690 667 4,572 402 0
กงไกรลาศรพ.กงไกรลาศ 7,525 365 759 149 6 5,446 800 99.89 99.92 1,454 807 8,615 656 0
กงไกรลาศรพ.สต.บ้านหนองหลอด 793 32 52 12 0 630 67 100.00 100.00 128 67 889 48 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ศรีสัชนาลัย 4,872 289 312 55 3 3,696 517 99.92 99.94 943 523 5,529 142 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ป่างิ้ว 2,065 55 92 26 1 1,695 196 99.94 99.95 478 197 2,488 117 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สำ 2,719 60 107 18 1 2,159 374 99.95 99.96 724 376 3,384 160 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.แม่สิน 3,719 44 124 16 1 3,118 416 99.97 99.97 546 417 4,221 178 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะท้อ 3,666 47 81 15 2 3,111 410 99.94 99.95 472 412 4,091 285 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านห้วยโป้ 3,230 33 85 41 2 2,773 296 99.93 99.94 298 298 3,495 196 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านดงย่าปา 2,173 17 78 5 1 1,870 202 99.95 99.95 233 203 2,389 113 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านตึก 6,299 99 392 55 4 5,015 734 99.92 99.94 1,531 739 7,732 295 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.หนองอ้อ 3,711 127 142 15 1 3,010 416 99.97 99.97 760 418 4,345 184 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ท่าชัย 8,949 420 436 88 10 7,102 893 99.86 99.89 1,694 903 10,223 279 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.ดงคู่ 4,637 49 153 43 1 3,252 1,139 99.97 99.98 1,172 1,145 5,765 249 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแก่ง 2,537 101 186 19 2 2,017 212 99.90 99.92 529 214 2,965 86 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปากคะยาง 3,404 87 81 18 3 2,904 311 99.90 99.91 847 314 4,164 151 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านป่าคา 2,413 92 72 13 0 1,913 323 100.00 100.00 490 323 2,811 146 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแสนตอ 3,136 78 106 31 1 2,688 232 99.96 99.97 536 233 3,594 70 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.สารจิตร 5,326 136 261 55 5 4,437 432 99.89 99.91 952 438 6,143 150 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านปางสา 1,165 13 9 0 0 1,044 99 100.00 100.00 134 99 1,286 81 0
ศรีสัชนาลัยรพ.ศรีสัชนาลัย 9,199 292 1,628 229 8 6,240 802 99.87 99.91 1,564 816 10,477 649 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านแม่ราก 3,530 85 264 66 1 2,665 449 99.96 99.97 911 450 4,356 177 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านสะพานยาว 1,991 19 18 7 0 1,686 261 100.00 100.00 338 291 2,340 127 0
ศรีสัชนาลัยรพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ 1,343 31 59 2 2 1,081 168 99.82 99.85 424 170 1,736 66 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองกระจง 4,485 249 422 56 2 3,370 386 99.94 99.96 741 390 4,979 149 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังพิณพาทย์ 690 52 51 12 0 504 71 100.00 100.00 156 71 794 19 0
สวรรคโลกรพ.สต.วังไม้ขอน 1,636 76 139 31 2 1,270 118 99.84 99.88 215 122 1,777 43 0
สวรรคโลกรพ.สต.ย่านยาว 7,569 551 1,110 195 3 5,051 659 99.94 99.96 1,549 664 8,569 244 0
สวรรคโลกรพ.สต.นาทุ่ง 4,676 156 231 35 0 3,894 360 100.00 100.00 690 361 5,211 131 0
สวรรคโลกรพ.สต.คลองยาง 4,148 137 158 47 2 3,416 388 99.94 99.95 685 391 4,697 179 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านไผ่ตะล่อม 2,105 80 88 11 4 1,705 217 99.77 99.81 455 222 2,481 136 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางยม 2,411 133 364 34 0 1,657 223 100.00 100.00 491 223 2,769 94 0
สวรรคโลกรพ.สต.ท่าทอง 3,093 234 287 46 2 2,351 173 99.92 99.94 542 175 3,401 120 0
สวรรคโลกรพ.สต.ปากน้ำ 4,057 188 212 50 2 3,280 325 99.94 99.95 858 327 4,727 168 0
สวรรคโลกรพ.สต.ป่ากุมเกาะ 5,198 277 342 44 6 4,069 460 99.85 99.88 1,118 466 6,039 312 0
สวรรคโลกรพ.สต.เมืองบางขลัง 1,577 48 103 22 0 1,253 151 100.00 100.00 352 151 1,881 71 0
สวรรคโลกรพ.สต.หนองกลับ 5,244 99 123 55 2 4,699 266 99.96 99.96 735 268 5,880 99 0
สวรรคโลกรพ.สวรรคโลก 10,132 432 599 146 11 8,058 886 99.86 99.89 1,319 898 11,020 651 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านมาบป่าเลา 1,622 76 52 6 0 1,379 109 100.00 100.00 338 109 1,884 92 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม 1,685 60 54 4 1 1,415 151 99.93 99.94 315 152 1,940 82 0
สวรรคโลกรพ.สต.บ้านขอนซุง 2,640 55 133 32 3 2,179 238 99.86 99.89 482 241 3,067 119 0
สวรรคโลกศูนย์ฯ ทม.สวรรคโลก 15,465 882 1,945 518 11 10,365 1,744 99.89 99.93 2,755 1,760 17,343 422 0
ศรีนครรพ.สต.นครเดิฐ 2,355 25 83 9 1 1,848 389 99.95 99.96 537 394 2,871 286 0
ศรีนครรพ.สต.น้ำขุม 4,389 75 179 45 3 3,717 370 99.92 99.93 774 377 5,092 480 0
ศรีนครรพ.สต.คลองมะพลับ 4,814 210 371 49 4 3,525 655 99.89 99.92 1,112 659 5,716 524 0
ศรีนครรพ.สต.หนองบัว 2,372 92 131 34 0 1,859 256 100.00 100.00 496 256 2,776 261 0
ศรีนครรพ.ศรีนคร 5,388 163 616 82 4 3,953 570 99.90 99.93 1,161 580 6,392 1,056 0
ศรีนครรพ.สต.บ้านหนองแหน 1,911 16 58 13 0 1,669 155 100.00 100.00 367 155 2,262 162 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านท่าวิเศษ 4,121 91 106 36 3 3,385 500 99.91 99.93 818 504 4,849 242 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านแสงสว่าง 1,888 47 31 8 1 1,572 229 99.94 99.95 529 230 2,370 117 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.ไทยชนะศึก 4,739 170 572 85 5 3,478 429 99.86 99.89 1,091 435 5,661 198 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย 2,035 42 40 22 0 1,655 276 100.00 100.00 420 276 2,413 113 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านหนองผักบุ้ง 2,175 50 90 5 1 1,758 271 99.94 99.95 463 272 2,588 119 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.กลางดง 6,573 310 713 86 4 4,745 715 99.92 99.94 1,789 724 8,057 299 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านบึงบอน 1,166 20 28 9 2 1,009 98 99.80 99.83 306 100 1,452 84 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 3,641 128 265 53 0 2,776 419 100.00 100.00 1,123 420 4,637 183 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.สต.บ้านสามหลัง 2,635 93 176 30 0 2,051 285 100.00 100.00 681 285 3,223 119 0
ทุ่งเสลี่ยมรพ.ทุ่งเสลี่ยม 13,207 480 1,387 191 16 9,872 1,261 99.84 99.88 2,420 1,288 15,158 728 0
 รวมทั้งหมด543,10227,94837,9176,639380417,32152,89799.9199.94 104,60053,470619,94727,5174,758