รายงานประชากรทะเบียนราษฎร์แต่ไม่เป็นประชากรของจังหวัดสุโขทัย (Type 4)หมายเหตุ  # ให้หน่วยบริการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนแฟ้ม Person ในเขตรับผิดชอบให้ถูกต้อง