รายงานประชากรทะเบียนราษฎร์แต่ไม่เป็นประชากรของจังหวัดสุโขทัย (Type 4)


อำเภอจำนวน(คน)
(01) เมืองสุโขทัย 5,448
(02) บ้านด่านลานหอย 1,993
(03) คีรีมาศ 1,739
(04) กงไกรลาศ 2,900
(05) ศรีสัชนาลัย 3,133
(06) ศรีสำโรง 3,915
(07) สวรรคโลก 4,200
(08) ศรีนคร 3,159
(09) ทุ่งเสลี่ยม 2,327
รวม28,814

หมายเหตุ  # ให้หน่วยบริการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนแฟ้ม Person ในเขตรับผิดชอบให้ถูกต้อง