จำนวนประชากร Type 1 และ 3 ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในแฟ้ม Home