จำนวนประชากรที่เสียชีวิตยังไม่ถูกจำหน่ายออกจาก Person(Type Area 1 และ 3 เท่านั้น)