จำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ(Type Area 1 และ 3 เท่านั้น)