ข้อมูลแฟ้ม epi เดือนมีนาคม


#
รหัส-ชื่อ สถานบริการ
รวม
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7
วันที่ 8
วันที่ 9
วันที่ 10
วันที่ 11
วันที่ 12
วันที่ 13
วันที่ 14
วันที่ 15
วันที่ 16
วันที่ 17
วันที่ 18
วันที่ 19
วันที่ 20
วันที่ 21
วันที่ 22
วันที่ 23
วันที่ 24
วันที่ 25
วันที่ 26
วันที่ 27
วันที่ 28
วันที่ 29
วันที่ 30
วันที่ 31
1 07368-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07369-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน ตำบลบ้านสวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 07370-สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สุโขทัย(ต.เมืองเก่า) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 07371-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 07372-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมนต์คีรี ตำบลเมืองเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 07373-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแคว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07374-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางซ้าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 07375-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 07376-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรไฝ ตำบลบ้านกล้วย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 07377-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 07378-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 07379-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 07380-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทองแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 07381-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 07382-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 07383-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 07384-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะเกษ ตำบลวังน้ำขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 07385-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 07386-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 07387-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตาปูน ตำบลตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 07388-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 07389-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 07390-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก ตำบลโตนด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 07391-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 07392-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 07393-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 07394-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีคีรีมาศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 07395-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 07396-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 07397-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิงคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 07398-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 07399-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระดิ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 07400-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 07401-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยางเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 07402-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่เฒ่า ตำบลกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 07403-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 07404-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 07405-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 07406-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 07407-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 07408-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเดือย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 07409-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 07410-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรักรัก ตำบลกกแรต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 07411-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกแรต ตำบลกกแรต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 07412-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 07413-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเรื่อง ตำบลท่าฉนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 07414-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 07415-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สุขเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 07416-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสัชนาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 07417-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 07418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 07419-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 07420-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ ตำบลแม่สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 07421-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโป้ ตำบลแม่สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 07422-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงย่าปา ตำบลบ้านตึก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 07423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 07424-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 07425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 07426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 07427-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 07428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 07429-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าคา ตำบลบ้านแก่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 07430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนตอ ตำบลสารจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 07431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 07432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 07433-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 07434-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 07435-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 07436-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 07437-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพิกุล ตำบลนาขุนไกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 07438-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุนไกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 07439-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะตาเลี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 07440-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 07441-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 07442-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 07443-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 07444-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 07445-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 07446-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 07447-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว ตำบลวังใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 07448-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราวต้นจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 07449-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามักกะสัง ตำบลราวต้นจัทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 07450-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกระจง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 07451-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 07452-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไม้ขอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 07453-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 07454-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 07455-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 07456-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 07457-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบางยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 07458-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 07459-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 07460-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากุมเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 07461-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบางขลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 07462-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 07463-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 07464-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 07465-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 07466-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 07467-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 07468-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 07469-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยชนะศึก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 07470-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นชัย ตำบลไทยชนะศึก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 07471-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 07472-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 07473-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอน ตำบลกลางดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 07474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 07475-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 10610-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางสา ตำบลแม่สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 10724-โรงพยาบาลสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 10725-โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 11244-โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 11245-โรงพยาบาลคีรีมาศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 11246-โรงพยาบาลกงไกรลาศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 11247-โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 11248-โรงพยาบาลสวรรคโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 11249-โรงพยาบาลศรีนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 11250-โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 14047-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลอด ตำบลไกรกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 14048-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ราก ตำบลป่างิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 14049-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานยาว ตำบลแม่สำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 14050-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุเต่า ตำบลนาขุนไกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 14051-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบป่าเลา ตำบลปากน้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 14052-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 14053-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 14054-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน ตำบลนครเดิฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 14223-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 14442-เทศบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 14857-เทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 99789-หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลกงไกรลาศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 99921-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลในเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0