สรุปผลการกรอกแบบสัมภาษณ์โครงการวิจัย

แสดงรายชื่อ รพ.สต.ทั้งหมด

อำเภอจำนวนการกรอกแบบสัมภาษณ์(แผ่น)
(01) เมืองสุโขทัย 1,550
(02) บ้านด่านลานหอย 321
(03) คีรีมาศ 464
(04) กงไกรลาศ 1,539
(05) ศรีสัชนาลัย 252
(06) ศรีสำโรง 610
(07) สวรรคโลก 1,383
(08) ศรีนคร 208
(09) ทุ่งเสลี่ยม 296
รวม6,623