รายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี  ข้อมูล ณ วันที่ 18 August 2018  

หมายเหตุ :
* จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด หมายถึง จำนวนประชากรเป้าหมายที่สำรวจในระยะเตรียมการ + จำนวนประชากรที่ย้ายเข้ามาใหม่หรือพบหลังจากสำรวจ - จำนวนประชากรที่ย้ายออกหรือเสียชีวิต กรณี "ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด" ให้นับรวมเป็นเป้าหมายในพื้นที่
** กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนไม่ว่าจะได้รับวัคซีนจากสถานบริการใด = (2)+(3)
*** ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (4)=((2+3)x100) / (1)
**** ผลการให้วัคซีน หมายถึง จำนวนประชากรที่เจ้าหน้าที่ให้วัคซีนทั้งหมด (8) = (2) + (5) + (6) + (7)