รายงานการให้บริการวัคซีนในจังหวัดสุโขทัย  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561