รายงานการให้บริการวัคซีนในจังหวัดสุโขทัย  ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563