รายงานการให้บริการวัคซีนในจังหวัดสุโขทัย  ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563