รายงานการให้บริการวัคซีนในจังหวัดสุโขทัย  ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561