รายงานการให้บริการวัคซีนในจังหวัดสุโขทัย  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562