รายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2563


จังหวัดอำเภอจำนวนผู้รับบริการ(คน)
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 3,158
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,693
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,744
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 3,060
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 6,900
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 8,293
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,877
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,208
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,374
รวม33,307