รายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่  ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560


จังหวัดอำเภอจำนวนผู้รับบริการ(คน)
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 4,311
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 1,693
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 2,743
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 3,060
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 6,900
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 8,293
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 3,876
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 1,208
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 2,374
รวม34,458